ONG Romania is a project dedicated to the Romanian NGO, including the official site of Romanian telework society, free pages for Romanian NGO, a NGO Directory, web forum and an ezine for Romanian NGO
ONG Romania is a project dedicated to the Romanian NGO, including the official site of Romanian telework society, free pages for Romanian NGO, a NGO Directory, web forum and an ezine for Romanian NGO

Services | Directory | Award | Forum | E-zine | Contact | Search | Network


Add Link

TOP NGO SITES Award
SUBMIT YOUR SITE

Contabilitate

 

Home
Up

 

 

Subscribe to ONG Romania Ezine:

 

Subscribe to ONG Romania Mailing List:

 

ADVERTISE WITH US

 
  
Home > Noutati > Legislatie > O 2329/2002 Norme metodologice contabilitate

ORD nr. 2329 publicat în M.Of. nr. 020 din data: 01/15/2002

O2329/2001

Ordin nr. 2329 din 28 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ


 


Ministerul Finanţelor Publice

Ordin nr. 2329
din 28 decembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 15 ianuarie 2002Ministrul finanţelor publice,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. - Prevederile normelor metodologice menţionate la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002.
Art. 3. - Direcţia de reglementări contabile va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu


Bucureşti, 28 decembrie 2001.
Nr. 2.329.
 

ANEXĂ


 

Normă metodologică
din 28 decembrie 2001
privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 15 ianuarie 2002


 

CAPITOLUL I
Sfera de aplicare


1. Categoriile de persoane juridice fără scop lucrativ care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă, potrivit Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, sunt următoarele:
a) unităţile de cult;
b) asociaţiile de proprietari;
c) asociaţiile şi fundaţiile cărora li se aplică regimul juridic prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, sau alte organizaţii de acest fel, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.
2. Persoanele juridice fără scop lucrativ prevăzute la pct. 1 lit. c) pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă numai cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau al administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, dacă în cursul unui exerciţiu financiar veniturile din orice sursă se încadrează sub plafonul de 30.000 euro. În situaţia în care aceste persoane juridice fără scop lucrativ realizează venituri din orice sursă peste acest plafon, ele sunt obligate ca începând cu exerciţiul financiar următor să treacă la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă dublă pe toată perioada de funcţionare a acestora.
3. Au obligaţia de a organiza şi de a conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop lucrativ în al căror act de înfiinţare există prevederi exprese în acest sens.
 

CAPITOLUL II
Organizarea contabilităţii în partidă simplă


A. Dispoziţii generale
1. Sistemul de contabilitate în partidă simplă, în sensul prezentelor norme metodologice, reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.
2. Nomenclatorul privind principalele registre şi formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, Nomenclatorul privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabilă, modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile nou-reglementate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ sunt prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice.
Persoanele juridice fără scop lucrativ pot utiliza toate formularele prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.
3. În funcţie de necesităţi, persoanele juridice fără scop lucrativ pot utiliza şi celelalte formulare stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi a modelelor acestora, cu modificările ulterioare, precum şi formularele cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.
4. Modelele formularelor tipizate care nu au regim special de tipărire, înseriere, numerotare şi evidenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi de necesităţile persoanelor juridice fără scop lucrativ, cu condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare se va realiza de către fiecare persoană juridică fără scop lucrativ.
5. Persoanele juridice fără scop lucrativ vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice.
6. În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-contabile este necesar să fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare.
7. Persoanele juridice fără scop lucrativ care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc bilanţ contabil.
8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, se întocmeşte lunar "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d) pe baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.
9. Prevederile cap. I-VI din Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998, actualizate pe baza actelor normative adoptate ulterior, se aplică în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, potrivit prezentelor norme metodologice.
10. Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia de a gestiona patrimoniul persoanelor juridice fără scop lucrativ menţionate la cap. I răspund, potrivit legii, pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări, precum şi de transpunerea corectă a soldurilor în cazurile menţionate la cap. II lit. B pct. 16.
B. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile
1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte prevederi legale referitoare la întocmirea şi utilizarea formularelor privind activitatea financiară şi contabilă*), orice operaţiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
___________
*) Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanţelor date în aplicarea acesteia, precum şi în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare.

2. În baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
3. Documentele justificative cuprind, de regulă, următoarele elemente principale:
a) denumirea documentului;
b) denumirea şi sediul persoanei juridice fără scop lucrativ care întocmeşte documentul;
c) numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
d) codul fiscal;
e) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economice (când este cazul);
f) conţinutul operaţiunii economice, iar atunci când este cazul, şi temeiul legal al efectuării acesteia;
g) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;
h) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz;
i) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.
4. Înscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale.
5. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix, cu maşina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz.
6. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.
Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării operaţiunii de corectare.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaşează), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.
7. Operaţiunile privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale şi băneşti şi a altor valori ale persoanelor juridice fără scop lucrativ se consideră valabile numai dacă sunt justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prevederilor legale.
8. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile şi justificative persoanele juridice fără scop lucrativ vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 de zile de la constatare.
9. Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi reconstituirea celor pierdute, sustrase sau distruse se efectuează în conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare.
10. Contabilitatea operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei se ţine cu ajutorul Fişei pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/c).
Contabilitatea imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2).
Contabilitatea stocurilor se ţine cu ajutorul Fişei pentru valori materiale (cod 14-3-10/a).
11. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz.
Pentru fiecare fel de cheltuială se va întocmi o fişă pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.
12. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.
Pentru fiecare fel de venit se va întocmi o fişă pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.
13. Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor persoanelor juridice fără scop lucrativ este prevăzută în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998 şi stă la baza elaborării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.
14. În cadrul categoriilor de venituri şi cheltuieli contabilitatea se ţine în mod obligatoriu pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop lucrativ şi activităţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în funcţie de anumite reglementări sau potrivit nevoilor proprii.
15. Persoanele juridice fără scop lucrativ plătitoare de T.V.A. vor ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectate cu ajutorul Jurnalului pentru vânzări (cod 14-6-12/a). În acest jurnal se înregistrează, pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.), valoarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibile se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări (cod 14-6-17/b). În acest jurnal se înregistrează, pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă etc.), valoarea cumpărărilor de bunuri şi/sau serviciilor prestate de terţi şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
16. În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partidă dublă la contabilitatea în partidă simplă, soldurile din balanţa de verificare a anului precedent vor fi preluate ca solduri iniţiale în fişele pentru operaţiuni diverse pentru exerciţiul curent.
În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă, soldurile fişelor pentru operaţiuni diverse de la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar încheiat vor reprezenta soldurile iniţiale ale balanţei de verificare pentru exerciţiul curent.
Cenzorii numiţi potrivit legii au obligaţia să certifice transpunerea corectă a soldurilor în cazurile menţionate mai sus.
C. Registrele de contabilitate
1. Contabilitatea în partidă simplă la persoanele juridice fără scop lucrativ se ţine cu ajutorul următoarelor registre contabile obligatorii:
- Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A);
- Registrul-inventar (cod 14-1-2).
2. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numerotează, se şnuruiesc şi se parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.
3. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.
4. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) serveşte la înregistrarea operativă a tuturor operaţiunilor desfăşurate, pe baza documentelor justificative. Operaţiunile înregistrate în Registrul-jurnal se totalizează atât lunar, cât şi anual.
5. Registrul-inventar (cod 14-1-2) serveşte la înregistrarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.
Persoanele juridice fără scop lucrativ au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995.
 

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale


Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice îşi încetează aplicabilitatea:
- prevederile lit. D pct. 18 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare, referitoare la registrele contabile utilizate de unităţile de cult şi de asociaţiile de proprietari;
- prevederile pct. 15 alin. 4, precum şi ale pct. 106 alin. 2 din Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998;
- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentelor norme metodologice.
 

ANEXĂ
la normele metodologice
NOMENCLATORUL
privind principalele registre şi formulare tipizate, comune pe economie,
care nu au regim special, utilizate de persoanele juridice fără scop
lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă


  --------------------------------------------------------------------------
  Nr.
  crt. Denumirea formularului Codul
  --------------------------------------------------------------------------
  0 1 2
  --------------------------------------------------------------------------
  1. Registrul-jurnal 14-1-1/A
  2. Registrul-inventar 14-1-2
  3. Registrul numerelor de inventar 14-2-1
  4. Fişa mijlocului fix 14-2-2
  5. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-2-3A
  - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor
  fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA
  6. Proces-verbal de recepţie 14-2-5
  7. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A
  - Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1/aA
  8. Bon de restituire 14-3-3A
  9. Bon de consum 14-3-4A
  - Lista zilnică de alimente 14-3-4/dA
  10. Fişa de magazie 14-3-8
  11. Fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă 14-3-9
  12. Fişa pentru valori materiale 14-3-10/a
  13. Lista de inventariere 14-3-12
  - Lista de inventariere (pentru gestiuni global valorice) 14-3-12/a
  14. Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
  15. Dispoziţie de plată-încasare către casierie 14-4-4
  16. Registru de casă 14-4-7A
  - Registru de casă (în valută) 14-4-7/aA
  17. Borderou de achiziţie 14-4-13
  - Borderou de achiziţie (alimentaţie publică) 14-4-13/a
  - Borderou de achiziţie (de la producători individuali) 14-4-13/b
  18. Stat de salarii 14-5-1
  - Lista de avans chenzinal 14-5-1/d
  - Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă 14-5-1/f
  - Drepturi băneşti - chenzina I (extras) 14-5-1/h
  - Drepturi băneşti - chenzina a II-a (extras) 14-5-1/i
  - Stat de salarii pentru colaboratori 14-5-1/j
  19. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4
  20. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
  21. Jurnal pentru vânzări 14-6-12/a
  22. Jurnal pentru cumpărări 14-6-17/b
  23. Jurnal privind operaţiuni diverse 14-6-17/c
  24. Fişa pentru operaţiuni diverse 14-6-22/b
  25. Fişa pentru operaţiuni diverse 14-6-22/c
  26. Registru pentru evidenţa fondului de rulment şi a altor
  fonduri (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-25
  27. Lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile
  asociaţiei de proprietari 14-6-28
  28. Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv 14-6-30/d
  29. Declaraţie de inventar 14-8-1
  30. Decizie de imputare 14-8-2
  - Angajament de plată 14-8-2/a
  31. Contract de garanţie în numerar 14-8-3
  - Contract de garanţie suplimentară 14-8-3/a
  --------------------------------------------------------------------------

NOMENCLATORUL
privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim
special de tipărire, înseriere şi numerotare, privind activitatea
financiară şi contabilă, utilizate de persoanele juridice fără scop
lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă


   -----------------------------------------------------------------------
   Nr.
   crt. Denumirea formularului Codul
   -----------------------------------------------------------------------
   0 1 2
   -----------------------------------------------------------------------
   1. Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6/A
   2. Chitanţă 14-4-1
   3. Factură fiscală 14-4-10/A
   4. Factură 14-4-10/aA
   5. Monetar 14-50-61
   6. Fişă de magazie a formularelor cu regim special 14-3-8/b
   -----------------------------------------------------------------------


Modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile nou-reglementate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora sunt prezentate în continuare.
 

REGISTRUL-JURNAL
(cod 14-1-1/A)


1. Serveşte ca:
- document obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative;
- probă în litigii.
2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial.
Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.
Persoanele juridice fără scop lucrativ vor înregistra la organele fiscale volumele următoare, pe măsura completării celor înregistrate şi parafate anterior, făcând dovada completării acestora fără ştersături, spaţii libere sau file lipsă.
Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv.
În cazul în care se folosesc jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se trece în registrul-jurnal.
În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul fiecare operaţiune se va înregistra în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor. În această situaţie registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. Registrul-jurnal va fi şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa persoanelor juridice fără scop lucrativ în luna următoare în care numărul de file editate este 100 sau anual, dacă numărul filelor editate este sub 100, pentru un exerciţiu financiar. Registrul-jurnal parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar prin preluarea totalului din registrul-jurnal obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, respectiv începutul activităţii, până la 31 decembrie, respectiv încetarea activităţii.
În coloana 2 se înscrie data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea, care trebuie să coincidă cu data în care are loc efectiv operaţiunea.
În coloana 3 se înscriu felul documentului, precum şi numărul şi data acestuia.
În coloana 4 se înscriu felul operaţiunii, dându-se explicaţiile necesare în legătură cu aceasta, precum şi alte elemente de identificare.
În coloana 5 se înscriu sumele totale din documentul respectiv.
În registrul-jurnal se înscriu toate operaţiunile economice, atât cele care au loc în numerar sau prin contul de decontare de la bancă, precum şi cele pentru care nu a avut loc plata sau încasarea efectivă.
Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea activităţii, în cazul epuizării filelor, la încetarea activităţii, precum şi ori de câte ori este cazul.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

.................. Nr. pagină .......
(Unitatea)

REGISTRUL-JURNAL

------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Data | Documentul | | |
|crt.| înregistrării | (felul, nr., data) | Explicaţii | Suma |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
| | | | Report: | |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|--------------------------------------------------------------------+---------|
| De reportat: | |
------------------------------------------------------------------------------
Întocmit, Verificat, 14-1-1/A
 

REGISTRUL-INVENTAR
(cod 14-1-2)


1. Serveşte ca:
- document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii;
- probă în litigii.
2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial.
Se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ şi de pasiv.
Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice.
Acest registru se numerotează şi se completează fără ştersături şi fără a se lăsa spaţii libere.
În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii.
În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de activ şi de pasiv inventariate, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni.
În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate.
În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor inventariate, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere).
În coloana 5 se înscriu diferenţele din evaluare de înregistrat, calculate ca diferenţă între valoarea contabilă şi valoarea de inventar.
În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezasortări etc.).
Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea activităţii, în cazul epuizării filelor, la încetarea activităţii, precum şi ori de câte ori este cazul.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui.

.................. Nr. pagină .......
(Unitatea)

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............

------------------------------------------------------------------------------
| | Recapitulaţia | | Valoarea | Diferenţe |
|Nr. | elementelor |Valoarea | de |din evaluare (de înregistrat)|
|crt.| inventariate |contabilă| inventar |-----------------------------|
| | | | | Valoarea | Cauzele |
| | | | | | diferenţelor |
|----+-----------------+---------+---------------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------------------
Întocmit, Verificat, 14-1-2
 

FIŞĂ PENTRU VALORI MATERIALE
(cod 14-3-10/a)


1. Serveşte la ţinerea contabilităţii stocurilor (cantitativ şi valoric), distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de stocuri, grupate pe magazii (gestiuni).
2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, separat pe fiecare fel de material, semifabricat, produs, marfă etc.
Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi a valorii acestora de la sfârşitul perioadei precedente, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare şi ieşire.
La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru valori materiale se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

------------------------------------------------------------------------------
|.................. Nr. pagină ..........|
| (Unitatea) |
| |
| FIŞĂ PENTRU VALORI MATERIALE |
| pentru ................ |
| ....................... |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cod | U/M | Preţul unitar | Gestiunea |
| ............. | ............. | ............... | .............. |
|------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| | Document | Intrări | Ieşiri | Stoc |
|Data|-------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| |Felul|Numărul|Cantitatea|Valoarea|Cantitatea|Valoarea|Cantitatea|Valoarea|
|----+-----+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
| Report: | | | | | | |
|------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
|----+-----+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
|----+-----+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
|----+-----+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
|----+-----+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
|----+-----+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
|------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------|
| De reportat: | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Întocmit, 14-3-10/a
 

JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE
pentru .................................
(cod 14-6-17/c)


1. Serveşte ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor, privind activităţile economice ale persoanelor juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă.
2. Se întocmeşte lunar, într-un exemplar, pe baza fişelor pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b).
Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli şi un jurnal pentru venituri, distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice.
În coloana 4 se înscriu, după caz, totalurile lunare din fişele de venituri şi de cheltuieli privind activităţile economice.
Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din fişa pentru operaţiuni diverse, se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.
Datele din jurnale stau la baza determinării veniturilor din activităţi economice, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal şi a rezultatului brut al activităţilor economice.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

------------------------------------------------------------------------------
| .................. Nr. pagină ..........|
| (Unitatea) |
| |
| JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE |
| pentru ..................... |
| ............................ |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | Data | Documentul | | |
|crt.| înregistrării | (felul, numărul) | Explicaţii | Suma |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
| | | | Report: | |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|--------------------------------------------------------------------+---------|
| De reportat: | |
------------------------------------------------------------------------------
Întocmit, 14-6-17/c
 

FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE
pentru .............................
(cod 14-6-22/b)


1. Serveşte la ţinerea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor în vigoare, distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice.
2. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă.
Se completează cu veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar în curs.
La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

------------------------------------------------------------------------------
| .................. Nr. pagină .........|
| (Unitatea) |
| |
| FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE |
| pentru .............................. |
| ..................................... |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | Data | Documentul | | |
|crt.| înregistrării | (felul, numărul) | Explicaţii |Valoarea |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
| | | | Report: | |
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|----+---------------+-----------------------+-----------------------+---------|
|--------------------------------------------------------------------+---------|
| De reportat: | |
------------------------------------------------------------------------------
Întocmit, 14-6-22/b
 

FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE
pentru .............................
(cod 14-6-22/c)


1. Serveşte la ţinerea contabilităţii operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei, potrivit reglementărilor în vigoare şi, după caz, distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice.
2. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă.
Se completează la începutul anului pe baza soldurilor de la sfârşitul perioadei precedente, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.
La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

------------------------------------------------------------------------------
| .................. Nr. pagină .........|
| (Unitatea) |
| |
| FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE |
| pentru .............................. |
| ..................................... |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | Data | Documentul | | | |
|crt.|documentului| (felul, numărul) | Explicaţii | Valoarea |Sold|
| | | | |--------------| |
| | | | |Intrări|Ieşiri| |
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
| | | | Report: | | | |
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
|----+------------+------------------+---------------------+-------+------+----|
|----------------------------------------------------------+-------+------+----|
| De reportat: | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Întocmit, 14-6-22/c
 

REGISTRU PENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE RULMENT ŞI A ALTOR FONDURI
[pentru asociaţiile de proprietari (cod 14-6-25)]


1. Serveşte ca:
- document pentru evidenţa fondului de rulment al asociaţiei de proprietari (partea I);
- document pentru evidenţa constituirii şi utilizării altor fonduri ale asociaţiei de proprietari, cum sunt: fondul pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune, sumă specială destinată achitării cheltuielilor comune neprevăzute, alte fonduri constituite potrivit reglementărilor în vigoare (partea a II-a).
2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ..................... Nr. pagină ......
..............................................

REGISTRU
pentru evidenţa fondului de rulment şi a altor fonduri

PARTEA I
EVIDENŢA FONDULUI DE RULMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Apartament/spaţiu | Operaţiuni | | |
| | |--------------------+--------------------------------| | |
|Apartament/| Numele şi prenumele | |Cota-parte | Numărul | Suma | | Semnătura |
|spaţiu nr. | titularului | Nr. de | de | şi data |-------------------|Sold|titularului|
| |apartamentului/spaţiului|persoane|proprietate|documentului|Depuneri|Restituiri| | |
| | | | indiviză | | | | | |
| | | | (%) | | | | | |
|-----------+------------------------+--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------+------------------------+--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
|-----------+------------------------+--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
| | |--------+-----------+------------+--------+----------+----+-----------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTEA a II-a
EVIDENŢA CONSTITUIRII ŞI UTILIZĂRII ALTOR FONDURI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A. Fondul pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune ce revine ca obligaţie legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparta- | | | | | | | Aparta- | | | | | | |
| ment/ | | | | | | | ment/ | | | | | | |
| spaţiu | | | | Cotă- | | | spaţiu | | | | Cotă- | | |
| nr. | Data | Nr., felul | | parte | | | nr. | Data | Nr., felul | | parte | | |
|---------|înregistrării| şi data |Încasări| din |Sold|Semnătura|---------|înregistrării| şi data |Încasări| din |Sold|Semnătura|
|Suprafaţa| operaţiunii |documentului| |cheltuielile| | |Suprafaţa| operaţiunii |documentului| |cheltuielile| | |
| utilă | | | | efectuate | | | utilă | | | | efectuate | | |
| (cota- | | | | | | | (cota- | | | | | | |
| parte | | | | | | | parte | | | | | | |
| de pro- | | | | | | | de pro- | | | | | | |
|prietate | | | | | | |prietate | | | | | | |
|indiviză | | | | | | |indiviză | | | | | | |
| %) | | | | | | | %) | | | | | | |
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| B. Sumă specială destinată achitării cheltuielilor comune neprevăzute |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparta- | | | | | | | Aparta- | | | | | | |
| ment/ | | | | | | | ment/ | | | | | | |
| spaţiu | | | | Cotă- | | | spaţiu | | | | Cotă- | | |
| nr. | Data | Nr., felul | | parte | | | nr. | Data | Nr., felul | | parte | | |
|---------|înregistrării| şi data |Încasări| din |Sold|Semnătura|---------|înregistrării| şi data |Încasări| din |Sold|Semnătura|
|Suprafaţa| operaţiunii |documentului| |cheltuielile| | |Suprafaţa| operaţiunii |documentului| |cheltuielile| | |
| utilă | | | | efectuate | | | utilă | | | | efectuate | | |
| (cota- | | | | | | | (cota- | | | | | | |
| parte | | | | | | | parte | | | | | | |
| de pro- | | | | | | | de pro- | | | | | | |
|prietate | | | | | | |prietate | | | | | | |
|indiviză | | | | | | |indiviză | | | | | | |
| %) | | | | | | | %) | | | | | | |
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
|---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------+---------+-------------+------------+--------+------------+----+---------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-6-25
 

LISTĂ DE PLATĂ
a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari
(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-28)


1. Serveşte pentru determinarea cheltuielilor comune efectuate în fiecare lună şi repartizarea lor pe membrii asociaţiei, în vederea încasării şi reîntregirii fondurilor asociaţiei de proprietari.
2. Se întocmeşte în două exemplare de către administratorul asociaţiei de proprietari.
3. Circulă:
- prin afişare la loc vizibil (exemplarul 1);
- la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Bloc ...................
Data afişării ..........
Data scadentă ..........

LISTĂ DE PLATĂ
a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari
pe luna .......................... anul .......................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | Cheltuieli pe cotă-parte | | | | |
| | | | | | Cheltuieli | de proprietate indiviză | | | | Restanţe |
| Nr. | Nr. de |Nr. crt.|Cheltuieli|Cheltuieli | pentru |-----------------------------------|Penalizări|Total| Fond |----------------------------|
|apartament/|persoane| de | pe nr. |pe index de| încălzirea | Între- | Fond | Cheltuieli | | ...%/zi | | de | Cota |Fond de| Total |
| spaţiu | |persoane| crt. de | contoare |apartamentului/| ţinere | de |administrative| | | |rulment| de |rulment|restanţe|
| | | | persoane |individuale| spaţiului |ascensor|reparaţii| (inclusiv | | | | |contribuţie| | |
| | | | | | | | | salarii şi | | | | | | | |
| | | | | | | | | venituri | | | | | | | |
| | | | | | | | | asimilate | | | | | | | |
| | | | | | | | | salariilor) | | | | | | | |
|-----------+--------+--------+----------+-----------+---------------+--------+---------+--------------+-+----------+-----+-------+-----------+-------+--------|
|-----------+--------+--------+----------+-----------+---------------+--------+---------+--------------+-+----------+-----+-------+-----------+-------+--------|
|-----------+--------+--------+----------+-----------+---------------+--------+---------+--------------+-+----------+-----+-------+-----------+-------+--------|
|-----------+--------+--------+----------+-----------+---------------+--------+---------+--------------+-+----------+-----+-------+-----------+-------+--------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrator/ Comisia --------------------------------------- -----------------------------------------
Contabil, de cenzori, | Referinţă calcul | | lei/ | | Referinţă calcul | |
| factură/lună |lei|persoană| | factură/lună |lei|
Preşedinte, |--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
L.S. |Apă rece | | | |Încălzire | |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|Apă caldă | | | |Ascensor | |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|Gaze naturale | | | |Fond de reparaţii | |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|Evacuare gunoi menajer | | | |Cheltuieli administrative | |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|Salubritate/igienizare | | | |Salarii/venituri asimilate salariilor| |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|Energie electrică | | | |Penalizări | |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|Salarii/venituri asimilate| | | | | |
|salariilor | | | | | |
|--------------------------+---+--------| |-------------------------------------+---|
|TOTAL 1: | | | |TOTAL 2: | |
--------------------------------------- -----------------------------------------
TOTAL (1+2): ................................... Lei.
14-6-28

SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV*)
(cod 14-6-30/d)

Partea I Partea a II-a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | |Valori|Nr. | |Valori|
|crt.| Elemente de activ |(lei) |crt.| Elemente de pasiv |(lei) |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 1. |Sold în casă | | 1. |Soldul fondului de rulment | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 2. |Sold conturi la bănci | | 2. |Soldul fondului pentru repararea | |
| | | | |şi îmbunătăţirea proprietăţii comune | |
| | | | |ce revine ca obligaţie legală proprietarilor,| |
| | | | |persoane fizice sau juridice | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 3. |Sume neachitate încă de membrii | | 3. |Soldul sumelor speciale destinate achitării | |
| |asociaţiei pentru cheltuielile aferente | | |cheltuielilor comune neprevăzute | |
| |lunii precedente (cu termen de încasare | | | | |
| |în luna în care se efectuează verificarea) | | | | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 4. |Restanţe existente la data verificării, | | 4. |Soldul altor fonduri legal constituite | |
| |datorate de membrii asociaţiei, | | | | |
| |reprezentând cheltuieli aferente lunilor | | | | |
| |anterioare | | | | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 5. |Debitori, alţii decât membrii asociaţiei | | 5. |Furnizori pentru facturi neachitate (livrări,| |
| | | | |prestaţii) | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 6. |Actele de plată pe luna în curs, | | 6. |Creditori | |
| |nerepartizate pe membrii asociaţiei | | | | |
| |(facturile de apă, energie electrică, state| | | | |
| |de salarii, indemnizaţii, premii etc.) | | | | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| 7. |Acte de plată pentru cheltuieli aferente | | | | |
| |fondurilor speciale cu care nu au | | | | |
| |fost încă diminuate fondurile respective | | | | |
|----+-------------------------------------------+------+----+---------------------------------------------+------|
| |TOTAL PARTEA I: | | |TOTAL PARTEA a II-a: | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-6-30/d

*) Modelul se referă la asociaţiile de proprietari.
Celelalte persoane juridice fără scop lucrativ vor efectua adaptările corespunzătoare în funcţie de specificul activităţii.
Corelaţie: total partea I = total partea a II-a.
 

 


Nuclear Info
 

  

ADVERTISE WITH US

Home | Up | Codul Civil | Codul Fiscal | Contabilitate | Finantare ONGT | Legea Tineretului | O MAI 518/2003 | OG 26/2000 | OG 37/2003 | Protectia si adoptia | Subventii | Utilitate publica | Voluntariat

Privacy Policy | Terms of Service
© Copyright 2002-2003
MultiMedia SRL. All rights reserved.
Send articles and materials to be published on this website to: multimedia@teleactivities.com
If you see unauthorized or illegal materials on this website, please send an e-mail to:
abuse@teleactivities.com

Multimedia SRL offers a diversified range of business services and IT solution, Internet marketing, web design, desktop publishing, word processing, translation, consulting, online shop

Teleactivities Network
MultiMedia Ltd Teleactivities Mehedinti Info Balkans Environmental Engineering Waste Recycling Design Resources Online Security NGO Romania Online Casinos Danube Casino No Gambling Online Gambling Pariuri Nicolae Sfetcu RO Translators Internet Advertising Top Web Design Anticoruptia Business Links DeskTop Services Free Books Free Advertising Free Gifts IMNRC Ro Forum Dr. Tr. Severin Confessions Home Business Telework Forum Ro Trade
Web Sites Directories & Links Web Forums Online Catalogues E-mail Accounts Mailing Lists Web Rings E-zines Awards Contests E-books CDs
Wealth Casino Planet Star Casino Video Casino TV Alladin Palace Casino ABC Systems SRL ARTT ETO Romania Dumitru Bala

Clipart, Electronic Circuits, e-Services, Translation, Web Design Services, Web Promotion, Freelancers, Online Gambling, e-Business - Translation, Promotion, Web Design, Services, Homeworkers, Casino Bonuses, e-Commerce - Translators, Search Engines Submission, Word Processing, Online Poker - Casino Comps - angelcities, Traducteurs, e-Commerce, asp Web Design, e-Business, Video Poker, e-Government - Slots - ashoppe, No Translation, Business Services, Blackjack - BX - Video Poker - Translation, Baccarat, Blackjack - Craps - Teleservices, Telework, Translatori, Promovare web, html Web, Freelancer, Telecommuting, Online Casinos - Craps - Casino Bonuses - Pai Gow Poker - dzite, Free Advertising, Internet Documentation, Desktop Publishing, Slots - Translation, Multimedia, esmartbiz - Awarded Websites, esmartdesign - Promo, Freelancers - e-Business, Translation, Web Marketing, Web Development, Design, Portals, Freelance Translators, Online Casino, Casino Portal, Casino Games, i-Business, Lottery, Sports Betting - fcpages, Translation, Search Engines, Top Sites, Remote Business, Sports Betting, i-Business, fcpages - Teleactivities, Translators, Advertise, Websites, eBusiness, Telebusiness, Freelancers, Keno - Freelance Translation - Desktop - Profit Web, SOHO, Freelancers - Promotion - Translation - Nicolae Sfetcu - Web Promoting, Work at Home, Online Casino, Telework, Web Hosting, Internet Casinos, Casino Games, Jocuri de Noroc - Market, Freelance Web Designer - RAAN, Sfetcu, Web Design, Freelancers, Internet Services, Romanian,
Translators, Casinos, Internet Services, Online Casino, Online Gambling - Balkan Fire, Best Clipart, Free Gifts, Recycling, Romania Business, Romania Inginerie, Romanian Telework - Translator, Consultants - TranslatorsWebsite Design, Sportsbook - Bingo - SE Marketing - En Ro Translation, Teleservices, Promo Web, Home Services, Gambling Players. Red Dog, Baccarat - Online Casino - Technical Translation, Ad Media, Websites Work, Advertising, Home Business, Internet casinos - En Ro Translation - RoMedia, Ro Promo, Worst Web, DTP, Sfetcu - Internet Marketing, Web Pages, Web Services - Romanian, Web Meter, Web Page, eService - Links - Teleservices, Traducatori, Promoting, Top Web Design, Small Biz, Cazinouri, m-Business - Books, e-Business, Engineering, Environmental Protection, Marketing, Security, Services, Telecommunications, Translation, Web Design, Webmasters, Land Casinos, Blackjack Guide, Online Craps - Art Web Design, Internet Promotion, Romanian Translators, Small Home Business, Online Gamblers, Network Advertising, My Last Confession, Let Em Ride, Online Keno - ALFA Ind Electronics, Online Security, Teleactivities - Caribbean Poker - Desktop Publishing, Homework - SE Optimization, Flash Websites, Secretarial Service, Telecommute - Roulette